Promocija događaja

Predstavljanje događaja putem portala, društvenih mreža i magazina.

Odnosi sa javnošću

Izrada tekstova o događajima, priprema i slanje informacija novinarima.

Kreiranje sadržaja

Kreiranje tekstualnog i vizuelnog sadržaja o događajima za sajtove, brošure, magazine.

Menadžment događaja

Osmišljavanje koncepta događaja, planiranje logistike i upravljanje događajem u celini.

Kreativni dizajn

Izgrada vizuelnog identiteta (logotipa i boja), i promo materijala za događaje.

Web dizajn

Izrada savremenih i efektnih online prezentacija za događaje.

E-mail marketing

Izrada i slanje različitih vrsta sadržaja na mejling liste organizatora događaja.

Društveni mediji

Vođenje društvenih mreža i kreiranje sadržaja, kao i izrada strategija za društvene mreže.

Reference